Brev till riksdagsledamöter

Brev från Sveriges interreligiösa råd till Riksdagsledamöter 20150212
Brevet skickas den 13 februari 2015 till Sveriges samtliga riksdagsledamöter.

Över hela världen förekommer våld i religionens namn. I Sverige utsätts judiska institutioner, kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att tro, uttrycka och praktisera sin religion.

Alla, troende och icke-troende, bör känna ansvar för att försvara det demokratiska samhällets religions- och trosfrihet. Troende i olika samfund vill stödja varandras rätt att utöva sin tro. Vi uppmanar dig som politisk företrädare, tillsammans med myndigheter, civilsamhällets organisationer och alla andra som värnar rättvisa att ställa er bakom uppropet vägra hata.

Som företrädare för olika religioner och trossamfund tar vi bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och vägra hata.

Sveriges interreligiösa råd företräder åtta religioner och fungerar som en nationell mötesplats mellan religiösa ledare. Rådet har enats om att verka för fred inom och mellan religioner – att vägra hata. Som ett led i detta sände vi en budkavle med uppmaningen – ”Vägra hata”. Religiösa företrädare överlämnade budkavlen till varandras heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Eskilstuna och Borlänge. I budkavlen fanns ett uttalande som lästes upp i moskéer, synagogor, kyrkor samt i andra heliga rum i uppskattningsvis hundra sammanhang på många orter i Sverige den 30/1-1/2, helgen som också inledde FN-initiativet World Interfaith Harmony Week.

Judar, kristna, muslimer, hinduer, buddhister, sikher, mandéer och bahá’íer står sida vid sida i viljan att skapa ett samhälle där alla ges rätt att i trygghet utöva sin tro. På manifestationens webbplats, www.vagrahata.se, kan ni se den aktivitet som helgen innehöll. Där finns även uttalandet på svenska, engelska, turkiska och arabiska. Uttalandet finns också i kortfilm på Sveriges interreligiösa råds Youtube-kanal.

I Sverige är över 7 miljoner människor anslutna till något trossamfund. De utgör därmed civilsamhällets största grupp. Människor av olika tro kan samexistera och leva sida vid sida. För det behövs platser för möten och dialog där olikheterna kan ses som berikande.

Vi vill nu uppmana dig som riksdagsledamot att skapa förutsättningar för religioner och trossamfund att bidra till ökad förståelse och medmänsklighet, lokalt, regionalt och nationellt. Vi uppmanar också regeringen att tillsätta resurser och utreda hur vi i ett alltmer mångfaldigt samhälle kan dra nytta av erfarenheter såväl i Sverige som internationellt om hur religioner och trossamfund kan bidra till samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen.

Vår förhoppning är att det i framtiden ska finnas fler sammanhang som bidrar till ökad förståelse för olika religioner och trosuppfattningar. Det behövs platser där vi kan agera som enad kraft mot främlingsfientlighet. För att detta ska vara möjligt krävs ökade resurser för interreligiösa mötesplatser. Vi vill stödja en ordning där kommuner runt om i Sverige skapar interreligiösa råd och mötesplatser.

Vi ser fram emot en dialog med er för att se hur vi tillsammans kan arbeta för fredlig samlevnad och mot extremism. Vi står till ert förfogade om ni vill bjuda in till ett seminarium i Riksdagen där vi kan samtala om detta och om hur vi kan skapa fler interreligiösa mötesplatser på olika nivåer i samhället.

För Sveriges interreligiösa råd den 12 februari 2015

Genzabra Salwan Alkhammas, Mandeiska Sabeiska samfundet
Anders Arborelius, Biskop Stockholms Katolska stift
Benjamin Atas, Ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Bhante Dhammaratana, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Lamia Elamri, Sveriges muslimska råd
Trudy Fredriksson, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Maynard Gerber, Judiska centralrådet
Elvir Gigovic, Sveriges muslimska råd
Pelle Hörnmark, Föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan
Haider Ibrahim, Islamiska Shia Samfunden
Antje Jackelén, Ärkebiskop Svenska kyrkan
Sudhagar Ragupathy, Hinduiska församlingen
Mustafa Setkic, Imam Bosnisk-Islamiska församlingen
Jaspal Singh, Sikhiska församlingen
Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges kristna råd
Örjan Widegren, Svenska Bahá’í-samfundet